Uznání předmětů z jiné VŠ

Popis problému (otázka, symptom...)

Je možné požádat o uznání předmětů, absolvovaných na jiné vysoké škole?

Řešení

Podle vyhlášky č. 4 studijního o uznávání (započítávání) předmětů a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze (viz článek 17, odst. 10) může děkan, na základě žádosti studenta, rozhodnout o splnění předmětů studovaného studijního programu uznáním, a to na základě prokázání úspěšného absolvování předmětů buď shodných (při opětovném přijetí)nebo obsahem i rozsahem rovnocenných (ze studia studijních programů na jiných školách). Žádost se podává na předepsaném formuláři, který vydá studentovi příslušná referentka studijního oddělení nebo je ke stažení na webu školy. Započítat je možno pouze předměty, od jejichž úspěšného splnění (nikoliv uznání!) neuplynulo více než 5 let (viz Článek 17 – Průběh studia, odstavec 10 Studijního a zkušebního řádu pro studenty UT v Praze). Přitom není rozhodující, zda tyto předměty byly absolvovány na Fakultě strojní ČVUT v Praze nebo jiné fakultě ČVUT v Praze či jiné vysoké škole v ČR, případně v zahraničí.  Pokud jsou předkládány pro uznání předměty jiných fakult nebo vysokých škol, je nutno k žádosti doložit osnovu/y předmětu/ů a doklad/y o absolvování předmětu/ů, vyhotovené studijním oddělením příslušné fakulty nebo vysoké školy. Započítat nelze předměty, které mají nesouměřitelný obsah nebo nižší rozsah hodin výuky.

FAQ#165   Zájemce o studium     uznání,předměty,vysoká škola,žádost   18.7.2023 (11:07)  Eva Rázková  
FAHE v2.1 (master/883e3d93/2022-05-23/12:17) © 2015,2016 by JŠ